Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Dữ Liệu

Boehringer Ingelheim Việt Nam (sau đây gọi là “BI Việt Nam”, “BI”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “là chúng tôi”) nghiêm chỉnh thực hiện việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị.
 

Bằng Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này, chúng tôi thông báo cho khách hàng và các bên hữu quan khác về cách thức chúng tôi sẽ sử dụng, lưu trữ và tiết lộ (sau đây gọi là “xử lý”) dữ liệu cá nhân được thu thập khi họ tham gia giao dịch với các đơn vị và công ty thành viên của BI tại Việt Nam bao gồm:

Công Ty TNHH Thuốc Thú Y Boehringer Ingelheim Việt Nam Lầu 14, M Plaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công Ty TNHH Boehringer Ingelheim Việt Nam Lầu 14, M Plaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn Phòng Đại Diện của Boehringer Ingelheim International GMBH tại Thành phố Hồ Chí Minh Lầu 14, M Plaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Như được sử dụng trong Thông Báo này:

a)    “khách hàng và/hoặc các bên hữu quan khác” có nghĩa là một cá nhân, bao gồm cả nhân viên y tế (HCP), bác sĩ thú y, chuyên gia tư vấn và các nhà cung cấp dịch vụ khác-
•    người liên hệ với chúng tôi (hoặc người mà chúng tôi có liên hệ) thông qua bất kỳ phương tiện nào về bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp, hoặc về các hoạt động khoa học/y tế/tiếp thị mà chúng tôi thực hiện hoặc cung cấp, hoặc
•    người có thể hoặc đã ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào cho chúng tôi hoặc bởi chúng tôi; hoặc
•    người đã báo cáo về Biến cố Bất Lợicho chúng tôi trong bối cảnh có báo cáo Cảnh Giác Dược.

b)    “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một khách hàng mà danh tính của họ có thể được xác định từ dữ liệu đó; hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng truy cập. 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào bản chất của vấn đề quý vị tương tác với chúng tôi như được nêu tại Mục 4.

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu có hiệu lực và có liên quan tại Việt Nam.

Như một phần của Tập Đoàn Các Công Ty Boehringer Ingelheim, chúng tôi cũng có thiết lập các chính sách khác quy định việc bảo vệ dữ liệu mà có thể liên quan đến các chức năng hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.

a)    Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Dữ Liệu dành cho người đăng ký có thể xem tại đây.
b)    Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Dữ Liệu dành cho các trang thông tin điện tử, nền tảng truyền thông xã hội và ứng dụng có thể có thể xem tại đây
c)    Đối với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư cụ thể dành cho Cảnh Giác Dược, xem Mục 15.


1.    Bên Kiểm Soát Dữ Liệu
 
Bên kiểm soát dữ liệu được nêu ở đây là công ty thành viên của BI Việt Nam, bên thực hiện việc thu thập dữ liệu.

2.       Tóm Tắt

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân (a) chỉ cho các mục đích kinh doanh hợp lý; (b) nếu có sự đồng ý hoặc được coi là đã được cá nhân đó đồng ý; và (c) cá nhân đã được thông báo về (các) mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ.

Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu việc đó được pháp luật và quy định hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

3.    Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Thông thường, chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị trừ khi: 

a)    Dữ liệu cá nhân đó đã được quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp (ví dụ: thông qua các biểu mẫu đã điền thông tin, trong các cuộc gặp mặt trực tiếp, tin nhắn qua thư điện tử, cuộc trò chuyện điện thoại hoặc thông qua các trang thông tin điện tử của chúng tôi) hoặc thông qua một bên thứ ba đã được quý vị cho phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho chúng tôi (“đại diện được ủy quyền” của quý vị)

•    sau khi quý vị (hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị) đã được thông báo về các mục đích mà dữ liệu được thu thập; và 

•    quý vị (hoặc đại diện được ủy quyền của quý vị) đã đồng ý bằng văn bản đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho những mục đích đó.

b)    pháp luật hoặc quy định cho phép hoặc yêu cầu thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà không cần có sự đồng ý. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của quý vị trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích chưa được thông báo cho quý vị (trừ trường hợp được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu).

Thông báo cho các bên trung gian và những người hành động thay mặt cho cá nhân bên thứ ba:

a)    Nếu quý vị đang đóng vai trò là bên trung gian hoặc hành động thay mặt cho bên thứ ba là cá nhân hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến bên thứ ba là cá nhân thì quý vị cam kết rằng quý vị là đại diện hoặc đại lý được ủy quyền của bên thứ ba là cá nhân đó và quý vị đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết của bên thứ ba là cá nhân đó đối với việc chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ.

b)    Ngoài ra, quý vị cam kết thông báo cho bên thứ ba là cá nhân biết về tất cả các vấn đề được liệt kê trong chính sách này bằng cách gửi một bản sao của chính sách này cho họ hoặc bằng cách giới thiệu họ xem trang thông tin điện tử của chúng tôi.

4.    Dữ Liệu Cá Nhân Mà Chúng Tôi Thu Thập Là Gì?

Chúng tôi chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết cho các mục đích kinh doanh hoặc để đáp ứng các mục đích mà các cá nhân đã gửi thông tin.

Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm tên, ngày sinh, kinh nghiệm làm việc và trình độ chuyên môn, đặc thù và dữ liệu liên hệ của quý vị (điện thoại, fax, thư điện tử và địa chỉ kinh doanh). 

Trong quá trình quý vị tham gia giao dịch với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập ý kiến đánh giá của quý vị, tình trạng sử dụng, ý kiến về các sản phẩm, dịch vụ và người quản lý của công ty về các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn, bệnh hệ hô hấp, ung thư, bệnh hệ thần kinh trung ương và phương pháp điều trị bệnh miễn dịch), các lĩnh vực điều trị và các hoạt động quan tâm.

Nếu chúng tôi mời quý vị làm diễn giả, nhà tư vấn hoặc người tham gia các cuộc họp/hoạt động/sự kiện giáo dục/khoa học, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp số giấy phép hành nghề, sơ yếu lý lịch và trình độ học vấn, hình ảnh, băng ghi hình và chi tiết ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp chi tiết hộ chiếu của quý vị để sắp xếp việc đi lại cho quý vị.  

5.    Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, trừ khi cần thiết (ví dụ: trong bối cảnh có báo cáo Cảnh Giác Dược). 

“Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” có nghĩa là các loại dữ liệu cá nhân khác nhau được pháp luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành xác định là cần được xử lý theo cách đặc biệt. Các loại này có thể bao gồm dữ liệu liên quan đến nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, tình trạng hôn nhân, quan điểm hoặc đảng phái chính trị, quan điểm hoặc hoạt động tư tưởng, tư cách thành viên công đoàn, tín ngưỡng tôn giáo, sức khỏe thể chất hoặc tâm thần, dữ liệu sinh trắc học hoặc di truyền, xu hướng tính dục, thông tin về các biện pháp an sinh xã hội, hoặc hồ sơ hoặc thủ tục hành chính hoặc hình sự.  

Do đó, chúng tôi đề nghị quý vị không cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm thuộc loại này cho chúng tôi. 

6.    Mục Đích và Cơ Sở Thu Thập và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau: 

a.    Đối với các Mục Đích Kinh Doanh chính đáng
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để quyết định mối giao kết thích hợp mà chúng tôi sẽ thực hiện với quý vị. Mối giao kết của chúng tôi với quý vị sẽ phụ thuộc vào các hoạt động cụ thể mà quý vị đã yêu cầu, đồng ý hoặc cho là đã đồng ý, chẳng hạn nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:

•    Cung cấp thông tin về sản phẩm
•    Thư điện tử tiếp sau những buổi gặp/ cuộc gọi
•    Gọi điện tiếp sau những buổi gặp/ cuộc gọi
•    Chiến dịch quảng bá 
•    Tiếp Thị và các Tương Tác Số khác như ứng dụng nhắn tin, trò chuyện, v.v.  
•    Mời đến các sự kiện và/hoặc cuộc họp mang bản chất Giáo Dục và/hoặc Khoa Học  
•    Mời làm Diễn Giả hoặc Nhà Tư Vấn cho các sự kiện và/hoặc cuộc họp mang bản chất Giáo Dục và/hoặc Khoa Học

b.    Hoàn Thành Các Nghĩa Vụ Hợp Đồng 
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị phù hợp với quy định tại hợp đồng/thỏa thuận mà quý vị đã ký với chúng tôi. Các hoạt động xử lý liên quan để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng này bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:

•    Tạo nhà cung cấp
•    Tiến hành thẩm định bên thứ ba
•    Xử lý và thanh toán phí (với tư cách là diễn giả hoặc tư vấn);
•    Đặt chỗ cho việc đi lại, ăn ở và các thu xếp liên quan khác;
•    Lập, ký và lưu trữ các hợp đồng/thỏa thuận

c.    Các Yêu Cầu Của Pháp Luật và Quy Định 
Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và quy định, như:

•    Lập các Báo Cáo Minh Bạch để chuyển giao giá trị bao gồm những khoản hỗ trợ cho các cuộc họp y tế/giáo dục/khoa học, phí chuyên môn, tài trợ, trợ cấp, quyên góp, v.v.
•    Báo cáo Biến cố Bất Lợi
•    Các yêu cầu pháp lý có liên quan khác có thể phát sinh

d.    Lợi ích kinh doanh chính đáng khác
Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu của quý vị do kết quả của việc tích hợp quy trình, di chuyển và/hoặc cập nhật các hệ thống cũng như các hoạt động hàng ngày khác:

•    cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện các nền tảng, nội dung và dịch vụ số của chúng tôi;
•    theo dõi và phân tích xu hướng, việc sử dụng và các hoạt động liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để hiểu phần nào của nền tảng và dịch vụ số của chúng tôi được quan tâm nhiều nhất và để cải thiện thiết kế và nội dung của nền tảng của chúng tôi;
•    để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các thông tin liên lạc của chúng tôi với quý vị; và
•    (nếu áp dụng) để đảm bảo chúng tôi có thông tin liên hệ cập nhật cho quý vị

7.    Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Để thực hiện các mục đích được mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị trong nội bộ hoặc ra bên ngoài như sau: 

a.    Các nghĩa vụ báo cáo cho các cơ quan quản lý và việc thực thi các quyền 

Là một công ty dược phẩm, chúng tôi phải tuân theo các quy định cụ thể, như cảnh giác dược và báo cáo việc chuyển giao giá trị. Một số luật này yêu cầu chúng tôi gửi báo cáo của quý vị cho các cơ quan quản lý hoặc các cơ quan chức năng khác bên ngoài quốc gia của quý vị.  

Hãy yên tâm rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho cơ quan chức năng dữ liệu cá nhân, nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.  

Để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc quyền của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cho chủ sở hữu quyền, nhà tư vấn và cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 

b.    Các Công Ty Boehringer Ingelheim

Là một phần của nhóm các công ty toàn cầu sử dụng các hệ thống và nền tảng toàn cầu, chúng tôi có làm việc với các công ty Boehringer Ingelheim khác chuyên hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu, chẳng hạn nhưng không giới hạn ở: 

•    Các hệ thống thanh toán và Quản Lý Dữ Liệu Tổng Thể 
•    Trung tâm dữ liệu, Thu thập dữ liệu trên trang thông tin điện tử, Phân tích dữ liệu và Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
•    Tạo số định danh riêng cho từng nhà cung cấp (bao gồm các nhân viên hoặc HCP) 
•    Chiến dịch quảng bá 

Các công ty thuộc tập đoàn chỉ xử lý dữ liệu cho các mục đích được nêu trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Các công ty thuộc tập đoàn có thể thuê các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp xử lý dữ liệu. 

Boehringer Ingelheim có Thỏa Thuận Chuyển Giao Dữ Liệu Tập Đoàn để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa các công ty thành viên của mình. Danh sách các công ty thành viên của chúng tôi có sẵn tại đây

c.    Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích được nêu tại Mục 6, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Các Đại Lý Du Lịch, Đại Lý quản lý sự kiện, khách sạn, công ty hàng không và những công ty tương tự để hỗ trợ chúng tôi quản lý các sự kiện và đặt phương tiện đi lại, chỗ ở và các nhu cầu hậu cần khác cho các sự kiện và cuộc họp của quý vị
Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi, theo hướng dẫn của chúng tôi và chịu sự kiểm soát của chúng tôi theo tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu này. 

d.    Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân Giữa Các Quốc Gia

Một số nhà cung cấp dịch vụ và các công ty Boehringer xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài quốc gia của chủ thể dữ liệu. Trong những trường hợp này, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp để tuân thủ luật và quy định hiện hành của địa phương. 

8.    Thu Thập Dữ Liệu Nhật Ký và Cookies Bằng Cách Sử Dụng Các Trang Thông tin điện tử của BI 

Trong quá trình quý vị giao kết với chúng tôi, quý vị có thể nhận được thư điện tử hoặc đường dẫn liên kết đến trang thông tin điện tử của chúng tôi. Khi mở thư điện tử này hoặc duyệt trang thông tin điện tử, một số dữ liệu nhất định, bao gồm dữ liệu do trình duyệt gửi (ví dụ: địa chỉ IP, cookie, trang thông tin điện tử trước đó, ngày và giờ, nội dung được hiển thị) được lưu trữ tạm thời. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cho phép quý vị sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi và nếu cần, để xem xét và khẳng định quyền của chúng tôi và của bên thứ ba trong trường hợp có thiệt hại hoặc vi phạm các quy định pháp luật, điều khoản sử dụng của chúng tôi và quyền của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự như thẻ pixel, đèn hiệu trang thông tin điện tử và ảnh GIF rõ ràng (sau đây được gọi là "cookie"). Chúng tôi sử dụng cookie cho những lý do kỹ thuật, như để tiếp tục phiên của người dùng khi đăng nhập nếu phiên trước đó bị gián đoạn do không hoạt động. Những cookie này không được sử dụng để phân tích việc sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi.  

Xem thông báo về quyền riêng tư hoàn chỉnh trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn này: https://www.boehringer-ingelheim.com/data-privacy.

9.    Các Trang Thông tin điện tử mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp các đường dẫn đến các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. 
Thông Báo Về Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho các trang thông tin điện tử đó. Nếu quý vị chọn sử dụng các trang thông tin điện tử đó, vui lòng kiểm tra các điều khoản pháp lý và quyền riêng tư được đăng trên mỗi trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động mà quý vị truy cập để hiểu các chính sách về quyền riêng tư của họ.

10.    Quý Vị Hủy Bỏ Việc Đồng Ý

Việc quý vị đã đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi quý vị hủy bỏ bằng văn bản hoặc trong một số trường hợp nhất định, bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký đối với các hoạt động, nền tảng hoặc ứng dụng cụ thể.

Quý vị có thể hủy bỏ sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng và/hoặc ngừng tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê tại Mục 6 bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua thư điện tử cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp tại Mục 15. 

Sau khi nhận được văn bản của quý vị yêu cầu hủy bỏ sự đồng ý, chúng tôi có thể cần có một khoảng thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và ảnh hưởng của yêu cầu đó đối với mối quan hệ của chúng tôi với quý vị) để yêu cầu của quý vị được xử lý và chúng tôi thông báo cho quý vị về kết quả thực hiện, bao gồm bất kỳ hậu quả pháp lý nào có thể ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của quý vị đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của quý vị trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. 

Mặc dù chúng tôi tôn trọng việc quý vị quyết định hủy bỏ sự đồng ý, nhưng lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của quý vị, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi cho quý vị và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trước khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu của quý vị. Nếu quý vị quyết định hủy bỏ sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách được trình bày ở trên. 

Vui lòng lưu ý rằng việc hủy bỏ sự đồng ý không ảnh hưởng đến việc chúng tôi có quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong trường hợp việc pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu thu thập, sử dụng và tiết lộ mà không cần có sự đồng ý.

11.    Truy Cập và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Nếu quý vị gửi yêu cầu cấp phép truy cập vào bản sao của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang giữ về quý vị hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu chỉnh sửa để chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của quý vị mà chúng tôi nắm giữ về quý vị, quý vị có thể gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua thư điện tử cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị ngay khi có thể. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày về thời điểm mà chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của quý vị. 

Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi nói chung sẽ thông báo cho quý vị lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy. 

12.    Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Quý vị có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho những người kiểm soát khác đang xử lý dữ liệu cá nhân mà quý vị đã yêu cầu xóa để xóa bất kỳ liên kết nào đã sao chép hoặc tái tạo dữ liệu đó.

13.    Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho đến khi còn cần cho mục đích xử lý, chủ yếu là cung cấp các dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của quý vị. Điều này có nghĩa là ví dụ: chúng tôi gửi cho quý vị thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn ứng dụng miễn là quý vị không hủy bỏ đăng ký hoặc chúng tôi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng của quý vị (đăng nhập, nghề nghiệp, tên, v.v.) cho tới khi nào quý vị còn duy trì tài khoản người dùng với chúng tôi. Nếu quý vị thu hồi sự đồng ý, xóa tài khoản người dùng hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đã thu thập một cách kịp thời.

BI có chính sách lưu giữ tài liệu với những thời hạn xác định đối với những dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi, dưới dạng giấy hoặc điện tử. Chúng tôi sẽ không giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của quý vị khi nó không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào. Chúng tôi sẽ loại bỏ hoặc tiêu hủy các tài liệu có chứa dữ liệu cá nhân của quý vị một cách thích hợp và an toàn khi đạt hết thời hạn lưu giữ. 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu để tuân thủ các khoảng thời gian lưu giữ theo luật định (ví dụ: trong trường hợp có báo cáo cảnh giác dược). Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu của quý vị sẽ chỉ được sử dụng để tuân thủ các nghĩa vụ lưu giữ và không cho các mục đích khác. 

14.    Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị không bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, vật lý và kỹ thuật thích hợp như bảo vệ chống vi-rút cập nhật, mã hóa và sử dụng quyền riêng tư bộ lọc để bảo mật tất cả việc lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân của chúng tôi, đồng thời tiết lộ dữ liệu cá nhân cả trong nội bộ và cho các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi chỉ trên cơ sở cần biết.

Tuy nhiên, quý vị nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua băng truyền điện tử hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào hoàn toàn an toàn. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của quý vị và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. 

15.    Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Cụ Thể Trong Trường Hợp Có Báo Cáo Cảnh Giác Dược

Nếu quý vị báo cáo các Biến cố Bất Lợi hoặc thông tin cảnh giác dược khác liên quan đến sản phẩm Boehringer Ingelheim thì chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ dữ liệu này chỉ cho mục đích cảnh giác dược. (Cảnh giác dược là việc phát hiện, đánh giá, hiểu và ngăn ngừa các tác dụng phụ hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến thuốc.)
 
Tất cả các báo cáo sẽ được chia sẻ với Boehringer Ingelheim International GmbH, là bên đang vận hành cơ sở dữ liệu cảnh giác dược toàn cầu.
 
Boehringer Ingelheim có nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến cảnh giác dược cho các cơ quan y tế trên toàn thế giới (bao gồm cả các quốc gia có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu khác so với EU). Cơ sở pháp lý: Điều 6 (1) c), và đối với chuyển khoản bên ngoài EU Điều 6 (1) f) và Điều 49 (1) e) GDPR. 
 
Các báo cáo sẽ trình bày thông tin chi tiết về vụ việc nhưng chỉ hạn chế ở những dữ liệu cá nhân như sau: 
•    Đối với Bệnh Nhân, báo cáo sẽ chỉ bao gồm tuổi, giới tính và tên viết tắt như được cung cấp, nhưng không bao giờ nêu tên của bệnh nhân.

•    Đối với các cá nhân báo cáo, báo cáo sẽ bao gồm tên, nghề nghiệp (ví dụ: bác sĩ, dược sĩ), tên viết tắt hoặc địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại như được cung cấp. Thông tin liên hệ là cần thiết để có thể làm việc tiếp với người báo cáo để đạt được thông tin có chất lượng cao và đầy đủ về các Biến cố Bất Lợi. Nếu người báo cáo không muốn cung cấp chi tiết liên lạc của mình cho Boehringer Ingelheim hoặc cơ quan chức năng, thì "Quyền Riêng Tư" sẽ được nhập vào trường tên của người báo cáo.

Nếu dữ liệu của quý vị được chia sẻ với các công ty, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của Boehringer Ingelheim bên ngoài EU, chúng tôi sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân.
 
Vì các báo cáo về các Biến cố Bất Lợi là quan trọng vì lý do sức khỏe cộng đồng, nên các báo cáo được lưu giữ tối thiểu 10 năm sau khi thu hồi sản phẩm ở quốc gia cuối cùng nơi sản phẩm được bán trên thị trường.

16.    Thông Tin Liên Hệ

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc yêu cầu cụ thể (ví dụ: sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của quý vị) hoặc câu hỏi liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ:

Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của Boeheringer Ingelheim –Việt Nam
[email protected]

17.     Hiệu Lực của Thông Báo và Việc Cập Nhật Thông Báo 

Thông Báo này áp dụng chung với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản của giấy đồng ý nào khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thông Báo này tại từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Quý vị có thể xác định xem có sửa đổi nào đã xảy ra hay không bằng cách xem ngày cập nhật gần nhất của Thông Báo này. Việc quý vị tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là quý vị thừa nhận và chấp nhận những thay đổi đó.Ngày Hiệu Lực:                     10/7/2018    
Ngày cập nhật gần nhất:      01/10/2020