Tính đơn giản

 
PC-SG-100268
Production date: May 2019