CHƯƠNG TRÌNH

15:30 - 15:35

Phát biểu khai mạc
PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

15:35 - 15:50

Quan điểm hiện đại trong điều trị suy tim:
Các nghiên cứu nổi bật từ ESC 2020
PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng

15:50 - 16:20

Vai trò của thuốc ức chế SGLT2 trong điều trị suy tim:
Tranh biện
PGS.TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
PGS.TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang

16:20 - 17:00

Thảo luận & Tổng kết

chủ tọa

PGS. TS. BS. PHẠM MẠNH HÙNG
PGS. TS. BS. PHẠM MẠNH HÙNG
Phó Chủ Tịch, Hội Tim Mạch Học Việt Nam

báo cáo viên

PGS. TS. BS. PHẠM MẠNH HÙNG
PGS. TS. BS. PHẠM MẠNH HÙNG
Phó Chủ Tịch, Hội Tim Mạch Học Việt Nam
PGS. TS. BS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ
PGS. TS. BS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ
Phó chủ tịch, Hội Tim Mạch Học TPHCM
PGS. TS. BS. PHẠM MẠNH HÙNG
PGS. TS. BS. NGUYỄN NGỌC QUANG
Tổng thư ký, Hội Tim Mạch Học Việt Nam
footer divider