Giotrif® (afatinib)

Vargatef® (nintedanib)

Senast upplagt

Metastaserande lungcancer

Här kan du läsa mer om sjukdomens epidemiologi, histologiska subtyper, riskfaktorer och kliniska kännetecken.Här kan du läsa mer om sjukdomens epidemiologi, histologiska subtyper, riskfaktorer och kliniska kännetecken.

Medicinsk utbildning

Forskning för framtiden

Här kan du läsa mer om olika läkemedelskandidater i Boehringer Ingelheims forskningsprogram.

 

Patientsamtal

Här kan du ladda hem produktobundna informationsfoldrar som innehåller råd och rekommendationer om proaktiva åtgärder vid vanliga biverkningar som tex diarre, nagelinfektioner etc.

Våra läkemedel

PC-SE-101237-v 1.0-11/2020

Referenser

Vargatef® (nintedanib) kapsel 100 mg och 150 mg, Rx, F. Proteinkinashämmare, specifik receptorblockad inom angiogenes. Kombineras med docetaxel efter första linjens kemoterapi i behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenocarcinom. Vargatef är kontraindicerat vid överkänslighet mot nintedanib, jordnötter eller soja. Diarré, illamående och kräkningar kan förekomma och ska behandlas vid första tecken. Leverfunktionen behöver undersökas innan och under behandling, med täta kontroller under de första tre månaderna. Njurfunktionen ska för vissa riskgrupper monitoreras noga under behandlingen. Risk för blödning och tromboemboliska händelser. För ytterligare information samt priser, se www.fass.se

Boehringer Ingelheim AB, tfn: 08-721 21 00. Senaste översyn av produktresumén: 07/2020.

 

GIOTRIF® (afatinib), proteinkinashämmare, selektiv, irreversibel blockerare av ErbB-familjen. Rx, F. Indikationer: Monoterapi indicerat vid behandling av vuxna patienter med: lokalt avancerad eller metastaserad icke småcellig lungcancer (NSCLC) med aktiverande mutation(er) av epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) och som tidigare inte behandlats med annan EGFR-TKI; lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC av skivepiteltyp som progredierar under eller efter platinabaserad cytostatikabehandling. Varningar och försiktighet: Vid långvariga diarréer finns risk för dehydrering varför noggrann monitorering och behandling är viktigt. Patienter som plötsligt utvecklar lungsymtom såsom andnöd, hosta och feber, ska avbryta behandling med GIOTRIF® under diagnostisk utredning för lungfibros. Förpackningar och styrkor: GIOTRIF® ges i tablettform och finns som 20 mg, 30 mg, 40 mg och 50 mg. Rekommenderad dos är 40 mg en gång om dagen. Datum för senaste översyn av produktresumén: 11/2019. För ytterligare information och pris se www.fass.se. Boehringer Ingelheim Sverige AB, 08-7212100.