Inhalationsskolan

WEBskolan

LungLife - digitalt verktyg för KOL patienter

Senast upplagt

Om KOL

KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ofta uppkommer efter flera års rökning. Det mest karakteristiska symtomet på KOL är kronisk och progressiv dyspné. Ungefär en tredjedel av patienterna f..

Medicinsk information

Här finner du de aktuella behandlingsriktlinjerna vid KOL: Läkemedelverkets, Socialstyrelsens och GOLDs riktlinjer. Vi har även samlat några av de vanligaste kliniska verktygen, så som CAT, mMRC, behandlingsplan för patienter, 6-minuters gång...

Respimat®-inhalatorn

Med Respimat® behöver dina patienter bara ta ett långsamt, djupt andetag – ingen särskild ansträngning behövs under inhalationen. Den långvariga dimman minskar behovet av koordination mellan aktiveringen av inhalatorn och inhalationen.6

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol)

Spiolto® Respimat® är en långverkande kombinationsbehandling bestående av tiotropium 5 ug (LAMA) och 5 ug olodaterol (LABA) som administreras en gång dagligen med hjälp av Respimat®. Det är indicerat som bronkdilaterande medel för underhållsbehand...

  • 1. Spiolto® Respimat® Summary of Product Characteristics Februari 2017. Boehringer Ingelheim; 2017.

Patientinformation

Under fliken finner du utskriftsvänliga patientbroschyrer för Spiriva® Respimat®, Striverdi® Respimat® och Spiolto® Respimat® samt instruktionsfilmer för Respimat®-inhalatorn. De är avsedda att hjälpa vårdpersonal att tillhandahålla patienterna m...

Utbildning

Nya webbaserade föreläsningar presenteras varje månad. Det du behöver göra är att anmäla dig till KOLskolan, se länk nedan. Du behöver bara anmäla dig en gång och sen blir du automatiskt anmäld till alla föreläsningstillfällena - däre...

Våra läkemedel

PC-SE-100984-v 1.0-2020

Referenser

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, (F)*.
Luftrörsvidgande antikolinergikum i kombination med långverkande beta2-agonist. Symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi, hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ≤ 50 ml/min) samt vid diagnosen paroxysmal takykardi. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2020.
* Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-agonister som monoterapi.  

Spiriva® Respimat® (tiotropium) inhalationslösning 2,5 mikrogram per puff (1 dos = 2 puffar). Rx, F. 
Luftrörsvidgande antikolinergikum för symtomlindrande underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller som tilläggsbehandling hos patienter 6 år och äldre med svår astma med exacerbationer. Ska inte användas för att häva akuta luftvägssymtom. Används med försiktighet till patienter känsliga för antikolinerga biverkningar (trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, instabil eller livshotande arytmi,  hjärtinfarkt senaste halvåret, hjärtsvikt (NYHA klass III-IV) som krävt sjukhusvård under senaste året). Undvik att få tiotropium i ögonen. Försiktighet vid svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance ≤ 50 ml/min). Rekommenderas inte vid cystisk fibros. Bör helst inte användas under graviditet pga begränsad erfarenhet. Okänt om tiotropium utsöndras i human bröstmjölk, moderns behov av behandling ska vägas mot barnets nytta av amning. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresume: 03/2019

Striverdi® Respimat® (olodaterol), inhalationslösning, 2,5 mikrogram per puff (1 dos=2 puffar). Rx, F. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Långverkande beta2-agonist för bronkdilaterande underhållsbehandling hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
Ska inte användas mot astma eller akuta bronkospasmer. Beta2-agonister kan ge kardiovaskulära effekter, hypokalemi och hyperglykemi. Försiktighet vid anestesi med halogenerade kolväten. Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Senaste översyn av produktresumé: 03/2019