Det finns patienter i alla former och storlekar i ditt väntrum

Möt Birgitta

Birgitta är 82 år och har lindrigt nedsatt njurfunktion. Hon har tidigare stått på warfarin i flera år och är trött på behandlingsbördan. Vad skulle du rekommendera för Birgitta?

Möt Cynthia

Cynthia är 65 år. Hon jobbar fortfarande och gillar fysiska aktiviteter. Hon diagnosticerades nyligen med icke-valvulärt förmaksflimmer. Vilken NOAK skulle du välja för Cyntia?

Möt Philip

Philip är 76 år och har gått i pension. Han är en aktiv farfar. Han står för närvarande på warfarin med en fluktuerande INR och vill ha en enkel behandlingsregim. Hur kan du hjälpa Philip?

Möt Lena

Lena är 85 år. Hon har icke-valvulärt förmaksflimmer tillsammans med andra komorbiditeter inklusive måttligt nedsatt njurfunktion. Lena är orolig för blödningsrisken med orala antikoagulanter. Vad skulle du diskutera med Lena?

Möt Thiago

Thiago är 58 år och har en stillasittande livsstil. Han har nyligen diagnostiserats med paroxysmalt förmaksflimmer. Hur kan du stödja Thiago?

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00