Dokument för nedladdning

Det material som listas nedan har tagits fram för att ge dig praktisk och relevant information om hur Pradaxa® (dabigatranetexilat) används. Ladda gärna ned materialet för egen användning. Om du istället vill ha en tryckt kopia är du välkommen att beställa det här.

Informationbroschyrer för patienter som behandlas med Pradaxa®

Patientinformation om Pradaxa® vid förmaksflimmer och stroke

Patientinformation om Pradaxa®vid förmaksflimmer och stroke.

Svenska

Språkversioner: 
Arabiska
Dari
Engelska
Farsi
Finska
Franska
Kroatiska
Sorani
Spanska
 

Patientinformation om Pradaxa® vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE)

Patientinformation om Pradaxa® vid djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE)

En praktisk guide för hantering, förberedelse och administrering av Praxbind®.

Praxbind användarguide A4

Praxbind® användarguide - A4-kort

Pradaxa®Doskort

Lathund för insättning och behandling.

Pradaxa® doskort

Pradaxa® doskort

Pradaxa® Förskrivarguider

Förskrivarguide SPAF, DVT/LE

Förskrivarguide SPAF, DVT/LE

Förskrivarguide pVTEp

Förskrivarguide pVTEp

Du kanske också är intresserad av

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00