Livet händer varje dag. Därför är reversibilitet av antikoagulation viktigt

Patienter med förmaksflimmer kan vara olika, alltifrån yngre, aktiva patienter till äldre och skörare. Inom ett brett spektrum av patienter har Pradaxa® studerats i omfattande kliniska studier och i en mängd oberoende observationsstudier.1

Det kan dock finnas situationer, även oberoende av behandlingen, där man behöver stoppa effekten. Om det skulle behövas erbjuder Praxbind® möjligheten att omedelbart häva effekten av Pradaxa®.2

  • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
  • 2. Praxbind® Produktresumé www.fass.se

(Bild 1: Antidotens betydelse för patienter1, Bild 2: 50% av skaderelaterade sjukhusvisteler2)

  • 1. Carlos M, et al. Abstract A3, ESPACOMP Budapest, 2017
  • 2. WHO: Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007

Praxbind®, antidot med möjlighet att omedelbart häva antikoagulation

Praxbind® är ett specifikt reverseringsmedel för dabigatran som indiceras för vuxna patienter som behandlas med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när det krävs en omedelbar reversering av dess antikoagulerande effekt.1

  • 1. Praxbind® Produktresumé www.fass.se

Du kanske också är intresserad av

Pradaxa® Car Crash
Pradaxa® Foresight fall in the shower
Pradaxa® Bike accident - moments in time

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00