Praxbind® (idarucizumab)

Praxbind®: Specifik antidot 

Omedelbar, fullständig och ihållande reversering av Pradaxa® i akuta situationer.1 En fast bruksfärdig iv-dos på 5 g.2 Ingen protrombotisk effekt.3Pradaxa® kan startas på nytt efter 24 timmar, om det är kliniskt lämpligt.4

Praxbind® är en specifik antidot för dabigatran för vuxna patienter som behandlas med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när det krävs en snabb reversering av dess antikoagulerande effekt5:

 • För akut kirurgi/brådskande procedurer
 • Vid livshotande eller okontrollerad blödning6
 • 1. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 3. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 4. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 5. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 6. Praxbind® Produktresumé www.fass.se

Omedelbar reversering av Pradaxa®s effekt

Effektiviteten och säkerheten för Praxbind® har studerats i en fas III, multicenter, prospektiv studie, REVERSE-AD. Studien har utformats för att spegla tänkbara verkliga situationer där patienter som behandlats med Pradaxa® kan kräva snabb akut reversering av antikoagulantiaeffekten.1 

Dessa situationer innefattade akuta ingrepp eller interventioner, och livshotande eller okontrollerad blödning som kräver akut medicinsk intervention. Totalt ansågs 503 dabigatranbehandlade patienter vara i behov av reverseringsmedel.2

 • 1. Pollack CV, et al. The New England Journal of Medicine, 2015
 • 2. Pollack CV, et al. The New England Journal of Medicine, 2017

(Bild 1: Praxbind®omedelbar reversering - Grupp A1, Bild 2: Praxbind® omedelbar reversering- Grupp B2, Bild 3: RE-VERSE AD lågt antal tromboshändelser3)

 • 1. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Pollack CV, et al. The New England Journal of Medicine, 2015
 • 3. Pollack CV, et al. The New England Journal of Medicine, 2017

Praxbind®: En enkel engångsdos som administreras intravenöst

Samma dos för alla patienter utan dosjustering för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion, eller äldre.1 Rekommenderad dos är 5 g (två 2,5 g/50 ml injektionsflaskor) som är klara att använda.2
Administrering sker via intravenös infusion antingen som två på varandra följande intravenösa infusioner under 5–10 minuter vardera ELLER två på varandra följande bolusinjektioner så snabbt som möjligt.3

 • 1. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 3. Praxbind® Produktresumé www.fass.se

(Bild 4: Dos av Praxbind® 1, Bild 5: Intravenös infusion eller intravenös bolusinjektion2)

 • 1. Praxbind® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Pollack CV, et al. The New England Journal of Medicine, 2015

När livet händer är reversibilitet viktig

Olyckor, oväntade nödsituationer och akuta ingrepp kan hända vem som helst, inklusive de som tar orala antikoagulantia. Läs och ta del av livet för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer.1

 • 1. Praxbind® Produktresumé www.fass.se

Trafikolycka

Allvarliga olyckor kan inträffa på ett ögonblick. Detta är en påminnelse om att patienter som tar antikoagulantia kan ställas inför ytterligare medicinska risker under sådana omständigheter.

Fallolyckor

Olyckor, t.ex. fall, kan bli allvarligare för personer som tar ett antikoagulantia.

Elena, patientfallstudie

En patientfallstudie ur verkliga livet om en Pradaxa®-patient som behövde akut kolecystektomi.

Cykelolycka

När en olycka inträffar kan omedelbar reversering av en patients antikoagulantia ha en betydande inverkan på hans eller hennes vårdförlopp.

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00