Pradaxa® dabigatranetexilat

Antikoagulation med Pradaxa®(dabigatran)

Pradaxa® (dabigatran) är en reversibel, direktverkande trombinhämmare som specifikt och selektivt blockerar trombin (fria och koagelbundna trombiner) och förhindrar oönskad trombbildning. Tack vare den förutsägbara farmakodynamiken är laboratorietester av INR-nivåer inte nödvändiga. Efter administrering uppnås den maximala koncentrationen inom två timmar, med en halveringstid på 12–14 timmar.1

  • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Vilka har nytta av Pradaxa®?

Vilka av dessa patienter har du träffat på din mottagning? Utforska våra patientprofiler och ta reda på vilka av dina patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) som kan ha nytta av att börja med Pradaxa®.

(Bild 1: Det finns patienter i alla former och storlekar.)

När saker händer är det viktigt med en antidot

(Bild 1: Viktigt att det finns antidot1, Bild 2: Fall utgör mer än 50% av skaderelaterade sjukhusvistelser hos äldre2, Bild 3: Saker händer3)

  • 1. Carlos M, et al. Abstract A3, ESPACOMP Budapest, 2017
  • 2. WHO: Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007
  • 3. WHO: Global Report on Falls Prevention in Older Age, 2007

Produktresumé

Pradaxa® (dabigatran) är en reversibel, direktverkande trombinhämmare som specifikt och selektivt blockerar trombin (fria och koagelbundna trombiner) och förhindrar oönskad trombbildning. Läs den fullständiga produktresumén för Pradaxa® (dabigatranetexilat).1

  • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Väntrummet (fiktiva patientfall)

Vilka av dessa patienter har du träffat på din mottagning? Utforska våra patientprofiler och ta reda på vilka av dina patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) som kan ha nytta av att börja med Pradaxa®.

Pradaxa® i klinisk praktik

Evidens från kliniskt bruk, baserad på data från rutinmässig klinisk praktik, kan ge värdefull information och kunskap för läkare som stöd för behandlingen.

Reversibilitet är viktigt

Livet händer varje dag. Därför är reversibilitet av antikoagulation viktigt.

Säkerhet och effekt

Pradaxa® har studerats omfattande i många kliniska studier, inklusive den pivotala RE-LY®-studien med över 18 000 patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer, med en fortsatt uppföljning i RE-LY®ABLE-studien.  1 2

  • 1. Connolly SJ, et al. The New England Journal Medicine, 2009
  • 2. Connolly SJ, et al. Circulation, 2013

Indikationer

Pradaxa® erbjuder behandling och profylax för dina patienter inom sju godkända användningsområden.1

  • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Frågor och svar

Några av de vanligaste frågorna om Pradaxa®1

  • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00