Poddsändningar

Lyssna direkt på datorn eller ladda ner. Samtliga podd är på engelska.

Podcast

Kateterablation hos patienter som behandlas med dabigatran: data och riktlinjer.

Ledande globala experter diskuterar ämnet ablation hos patienter med förmaksflimmer.

Moderator
Dr John Eikelboom, Associate Professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Talare
Dr Hugh Calkins
: Professor of Medicine and Director of Electrophysiology, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD, USA
Dr Dhiraj Gupta: Consultant Cardiologist and Electrophysiologist, Liverpool Heart and Chest Hospital; Honorary Senior Lecturer, University of Liverpool and Imperial College London, UK

Podcast

Dabigatran hos patienter efter PCI: data och påverkan på klinisk praktik

Ledande globala experter diskuterar RE-DUAL PCI®-studien av dabigatran hos patienter med förmaksflimmer som genomgår PCI.

Moderator
Dr John Eikelboom, Associate Professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Talare
Professor Harald Darius: Professor and Chairman, Department of Cardiology, Angiology, Nephrology & Intensive Care Medicine, Vivantes Neukoelln Medical Center, Berlin, Germany
Professor Stefan Hohnloser: Professor of Medicine and Cardiology, J.W. Goethe University, Frankfurt, Germany

 

Podcast

Antikoagulation hos patienter med förmaksflimmer efter PCI: vad säger riktlinjerna?

Ledande globala experter diskuterar riktlinjer för patienter med förmaksflimmer som genomgår PCI.

Moderator
Dr John Eikelboom, Associate Professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Talare
Professor Harald Darius: Professor and Chairman, Department of Cardiology, Angiology, Nephrology & Intensive Care Medicine, Vivantes Neukoelln Medical Center, Berlin, Germany
Professor Stefan Hohnloser: Professor of Medicine and Cardiology, J.W. Goethe University, Frankfurt, Germany

Podcast

Underbehandling av NOAK vid förmaksflimmer: varför och hur man bryter vanan

Ledande globala experter diskuterar reversering av antikoagulation.

Moderator
Dr John Eikelboom, Associate Professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Talare
Dr Charles Pollack, Associate Provost and Professor of Emergency Medicine, Sidney Kimmel College of Medicine, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA
Prof. Harald Darius, Professor and Chairman of the Department of Cardiology, Vascular Medicine, Nephrology & Intensive Care Medicine, Vivantes Neukölln Medical Centre, Berlin, Germany

Podcast

Reversering av antikoagulation - hur kan det påverka patienters liv?

Ledande globala experter diskuterar reversering av antikoagulantia.

Moderator
Dr John Eikelboom, Associate Professor, Department of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Talare
Dr Todd Villines: Professor of Medicine (Cardiology), Uniformed Services University of the Health Sciences; Director, Cardiovascular Research and Cardiology Fellowship Training Program, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, MD, USA
Professor Hans-Christoph Diener: Senior Professor for Clinical Neurosciences, Department of Neurology, University Hospital Essen, University Duisburg-Essen, Germany

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00