Antikoagulation

Patienter som får vitamin K-antagonist behöver regelbunden uppföljning (vanligtvis med några veckors mellanrum) och dosjustering för att säkerställa att den antikoagulerande effekten av vitamin K-antagonisten räcker som skydd mot trombos, men inte är för hög att risken för blödningskomplikationer ökar. Den antikoagulerande effekten av vitamin K-hämmare mäts med internationell normaliserad kvot (INR). INR beräknas med hjälp av analys av protrombintid (PT), som mäter den tid som krävs för blodplasma att levra sig efter tillsats av vävnadsfaktor. INR är förhållandet mellan en patients PT och ett normalt prov. I allmänhet justeras dosen av vitamin K-antagonist för att uppnå en INR i området 2,0–3,0 med en mål-INR på 2,5. Det kan vara svårt att hålla patienterna inom detta smala terapeutiska intervall, även under kliniska studier, vilket innebär att patienter på warfarin ofta är dåligt kontrollerade.1

  • 1. Steffel J, et al., European Heart Journal, 2018

(Graf 1: Internationell normaliserad kvot1)

  • 1. Unjadeable.com/inr-warfarin-chart/

NOAK-läkemedel kräver ingen rutinmässig övervakning av koagulation. Detta är en viktig fördel framför vitamin K-antagonister. Kvantitativ bedömning av läkemedelsexponering och antikoagulantiaeffekten kan dock vara tillrådlig i nödsituationer, t.ex. allvarlig blödning och tromboshändelser, behov av akut kirurgi eller vid misstanke om överdosering.1

  • 1. Steffel J, et al., European Heart Journal, 2018

Vilken NOAK-dos bör användas?

För att säkerställa bästa möjliga effekt-/säkerhetsprofil bör den testade rekommenderade standarddosen av NOAK användas när så är möjligt. NOAK-dosen bör endast sänkas i linje med de dosminskningskriterier som undersökts i de stora fas III-studierna.1

  • 1. Steffel J, et al., European Heart Journal, 2018

(Tabell 1: NOAK i standarddos1)

  • 1. Steffel J, et al., European Heart Journal, 2018

Så här hanteras blödning hos patienter som behandlas med NOAK

Kliniska studier har visat att NOAK orsakar färre intrakraniella blödningar än warfarin.

Vidare var förekomsterna av större blödning hos patienter som fick NOAK antingen densamma eller lägre än hos patienter som behandlades med vitamin K-antagonister.1

 

I 2018 EHRA Practical Guide för hantering av patienter med förmaksflimmer som får NOAK rekommenderas följande strategier för att hantera blödningskomplikationer:

  • 1. Steffel J, et al., European Heart Journal, 2018

(Tabell 2: Blödning vid användning av en NOAK1)

  • 1. Steffel J, et al., European Heart Journal, 2018

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00