Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin.1 Det har uppskattats att 4,5 miljoner människor i Europa har förmaksflimmer varav 370 000 i Sverige.2 Prevalensen av förmaksflimmer ökar med åldern.3 Det är inte bara en vanlig åkomma, den har även allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer, såsom stroke.4

  • 1. Morillo CA, et al. Journal of Geriatric Cardiology, 2017
  • 2. Singh BN, European Heart Journal, 2008
  • 3. Morillo CA, et al. Journal of Geriatric Cardiology, 2017
  • 4. Morillo CA, et al. Journal of Geriatric Cardiology, 2017

Introduktion till förmaksflimmer

Hos patienter med förmaksflimmer är det inte längre sinusknutan som bestämmer hjärtrytmen, utan även muskelceller i förmaksväggen avger elektriska signaler som orsakar oregelbundna och ofta snabba hjärtslag (takyarytmi). Detta minskar effekt...

Strokeprevention vid förmaksflimmer

Tromboemboliska komplikationer – särskilt ischemisk stroke – är den främsta orsaken till sjukdom och potentiellt för tidig död hos patienter med förmaksflimmer.1 De flesta fall av stroke hos patienter med förmaksflimmer beror på embolisering av en...

  • 1. Andersen KK, et al. Stroke 2009

Antikoagulation

Patienter som får vitamin K-antagonist behöver regelbunden uppföljning (vanligtvis med några veckors mellanrum) och dosjustering för att säkerställa att den antikoagulerande effekten av vitamin K-antagonisten räcker som skydd mot trombos, men...

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00