Pradaxa® erbjuder behandling och förebyggande åtgärder för dina patienter inom sju godkända användningsområden.1
 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Pradaxa® är godkänt för sju olika användningsområden som täcker ett brett spektrum av patienter i behov av antikoagulering.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

(Bild 1: Behandling för förebyggande av djup ventrombos och lungemboli1, Bild 2: Förbyggande av venös tromboembolism2)

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

För strokeprevention vid förmaksflimmer kan Pradaxa® användas i två olika doser för dina patienters bekvämlighet.1
 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Det finns två doser av Pradaxa® för strokeprevention vid icke-valvulärt förmaksflimmer: 150 mg två gånger dagligen och 110 mg två gånger dagligen.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

(Bild 3:  Indikerade doser av Pradaxa® 1)

Lägre dos kan övervägas hos andra patienter med ökad blödningsrisk (se Pradaxa® SPC)2

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Pradaxa® är även godkänt för behandling och prevention av djup ventrombos/lungemboli i två olika doser.1
 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

(Bild 4: Behandling och prevention av djup ventrombos/lungemboli i två olika doser1)

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Pradaxa® erbjuder även flexibel dosering vid prevention av venös tromboembolism efter elektiv total höftartroplastik eller knäplastik.1
 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

(Bild 5: Flexibel dosering vid prevention av venös tromboembolism efter elektiv total höftartroplastik eller knäplastik1)

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00