Några av de vanligaste frågorna om Pradaxa® 1
 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Hur tar mina patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer Pradaxa®?

Pradaxa® kan tas med eller utan mat. Pradaxa® ska sväljas hel med ett glas vatten, för att underlätta transporten till magsäcken. Patienter ska instrueras att inte öppna kapseln.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Vad händer om min patient missar en dos?

En glömd dos kan fortfarande tas upp till 6 timmar före nästa planerade dos. När det är mindre än 6 timmar till nästa planerade dos, ska den missade dosen uteslutas. Dubbel dos ska inte tas för att kompensera för missade enskilda doser.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Kan jag förskriva Pradaxa® till mina patienter med nedsatt njurfunktion?

Patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion kan behandlas med Pradaxa®, men det är kontraindicerat till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (CrCL < 30 ml/min). Njurfunktionen bör därför bedömas genom beräkning av CrCL före inledning av behandling med Pradaxa® för att utesluta patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion.

Under behandlingen ska patientens njurfunktion också bedömas i vissa kliniska situationer då du misstänker att deras njurfunktion kan försämras.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Hur växlar jag över mina patienter till Pradaxa® från warfarin?

Om du vill byta till Pradaxa® från warfarin eller någon annan vitamin K-antagonist (VKA), avbryt behandlingen med vitamin K-antagonist och starta patienten på Pradaxa® när deras INR sjunker till < 2.0.1.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Varför är njurbedömning nödvändig före initiering av Pradaxa®?

Patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion kan behandlas med Pradaxa®, men det är kontraindicerat till de med allvarligt nedsatt njurfunktion (CrCL < 30 ml/min). Njurfunktionen bör därför bedömas genom beräkning av CrCL före inledning av behandling med Pradaxa® för att utesluta patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion. Under behandling ska patientens njurfunktion också bedömas i vissa kliniska situationer där du misstänker att deras njurfunktion kan försämras.1

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Hur ska Pradaxa® förvaras?

Pradaxa® levereras i blisterförpackningar och ska alltid förvaras i originalförpackningen för skydd mot fukt.


Pradaxa® blisterförpackningar:

 • Kapslar ska inte tas ut ur blisterförpackningarna med foliebaksida förrän precis före användning
 • Kapslarna ska tas ut ur blisterförpackningen genom att skyddsfolien på baksidan dras av
 • Kapslarna ska inte tryckas igenom folien
 • Kapslar i oöppnade blisterförpackningar kan användas i upp till 3 år1
 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Vad ska jag göra i händelse av överdosering?

Vid misstänkt överdos kan koagulationstester hjälpa till att upptäcka förekomsten av Pradaxa® och fastställa blödningsrisken.1

Noggrann klinisk övervakning (sök efter tecken på blödning eller anemi) rekommenderas under hela behandlingsperioden, särskilt om riskfaktorer är kombinerade.2

Eftersom Pradaxa® huvudsakligen utsöndras via njurarna, måste adekvat diures upprätthållas.3 Hos vuxna med normal njurfunktion (CrCL ≥ 80 ml/min) är halveringstiden av Pradaxa® 12–14 timmar.4

Överdriven antikoagulation kan kräva avbrott av antikoagulationseffekten av Pradaxa®5. Praxbind® är ett specifikt reverseringsmedel som omedelbart häver antikoagulationseffekten av Pradaxa®6.

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 3. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 4. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 5. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 6. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Vad händer om min Pradaxa®-patient måste opereras?

 • I allmänhet bör Pradaxa® sättas ut minst 24 timmar före operationen1
 • Hos patienter som löper högre risk för blödning bör du överväga att stoppa Pradaxa® 2–4 dagar före operationen2

Nedsatt njurfunktion kan öka halveringstiden för Pradaxa® upp till cirka 18 timmar. Detta bör beaktas om du överväger ett uppehåll med Pradaxa®.3

 • 1. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 2. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se
 • 3. Pradaxa® Produktresumé www.fass.se

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00