Kliniska studier 

Här får du tillgång till de mest relevanta kliniska studierna relaterade till strokeprevention med dabigatran hos patienter med förmaksflimmer.

RE-LY® 

RE-LY® (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy) är en stor randomiserad studie som utformats för att utvärdera säkerhet och effekt för två fasta doser av dabigatran (110 mg två gånger dagligen och 150 mg två gånger dagligen) jämfört med warfarin för strokeprevention hos patienter med förmaksflimmer.1

  • 1. Connolly SJ, et al. The New England Journal Medicine, 2009

RE-LY®ABLE 

Studien RE-LY®ABLE (Long-term Multicenter Extension of Dabigatran Treatment in Patients with Atrial Fibrillation) utformades för att ge ytterligare information om de långsiktiga effekterna av de 2 doserna av dabigatran till patienter som deltog i RE-LY®, genom att förlänga uppföljningen av patienter på dabigatran från ett medeltal på 2 år vid slutet av RE-LY® med ytterligare 2,25 år.1

  • 1. Connolly SJ, et al. Circulation, 2013

RE-DUAL PCI®

I studien RE-DUAL PCI® (Randomized Evaluation of Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran versus Triple Therapy with Warfarin in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Coronary Intervention) jämfördes användningen av två regimer med dubbel antitrombotisk behandling som innefattade dabigatran med användningen av tredubbel antitrombotisk behandling som innefattade warfarin.1

 

  • 1. Cannon CP, et al. The New England Journal of Medicine, 2017

RE-CIRCUIT®

Studien RE-CIRCUIT® (Randomized Evaluation of Dabigatran Etexilate Compared to Warfarin in Pulmonary Vein Ablation: Assessment of an Uninterrupted Periprocedural Anticoagulation Strategy) var en prospektiv, randomiserad studie som undersökte säkerhet och effekt för en antikoagulationsregim i anslutning till ingreppet med oavbrutet dabigatran jämfört med oavbrutet warfarin till patienter som genomgick ablation av förmaksflimmer.1

  • 1. Calkins H. et al. The New England Journal of Medicine, 2017

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00