Varför är det viktigt med en bra dialog mellan läkare och patient?

En stor andel av patienter söker eller begär mer information om förmaksflimmer i ett försök att bättre förstå sin sjukdom och hanteringen av den. Med tanke på att delat beslutsfattande leder till bättre följsamhet med behandlingen och läkemedel1, är det viktigt att patienter är informerade om de olika alternativ som är tillgängliga för dem.

  • 1. Foot C, et al. People in Control of Their Own Health and Care, 2014

(Bild 1: Vikten av kommunikation när det gäller förmaksflimmer och stroke1234)

  • 1. Aliot E, et al. Europace 2010
  • 2. WHO: The top 10 causes of death, 24-5-2018
  • 3. Bakhai A, et al. BMC Cardiovascular Disorders, 2013
  • 4. Nadar S, et al. Journal of the Royal Society of Medicine, 2003

Kardiologiföreningar betonar vikten av att involvera patienter i behandlingsbeslut

Enligt riktlinjerna från EHRA (European Heart Rhythm Association) bör valet av ett antikoagulantia även baseras på patientens önskemål efter diskussion om de olika alternativen.1

European Society of Cardiology tar också hänsyn till patientinvolvering och delat beslutsfattande som centrala inslag i en integrerad förmaksflimmerbehandling.2

  • 1. Steffel J, et al. European Heart Journal, 2018
  • 2. Kirchhof P, et al. European Heart Journal, 2016

(Tabell 1: Integrerad handläggning av förmaksflimmer1)

  • 1. Kirchhof P, et al. European Heart Journal, 2016

Boehringer Ingelheim har utvecklat verktyg till stöd för dialogen mellan läkare och patient

Boehringer Ingelheim är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag vars mål det är att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter. För att kunna stödja delat beslutsfattande vid förmaksflimmer har Boehringer Ingelheim skapat en informationskampanj som kallas ”Your Heart, Your Decision" och som syftar till att informera patienter om förmaksflimmer och delat beslutsfattande.

Du kanske också är intresserad av

Referenser

Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (CrCL < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 05/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

===============================================================================================================================================================

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00